سامانه مدرسه هوشمند
مدیر
معاون
معاون اجرایی
معاون
معاون پرورشی
معاون
مربی پرورشی
حسابدار
مشاور
مشاور
مالی/روابط عمومی
متصدی امور تکثیر
کارشناس فناوری
دبیر
دبیر
دبیر
کارشناس آزمایشگاه
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر- آزمایشگاه
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
دبیر
مربی هنری
خدمات
سرایدار