معرفی همکار ارجمند
ابوذر دارابی
نام پدر: صادق
تاریخ تولد: 1370
متولد: آبدانان
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد
دروس تدریس شده: تربیت بدنی