معرفی همکار ارجمند
شعبانعلی خاکی
نام پدر: محمد ابراهیم
تاریخ تولد: 1338/6/2
متولد: گرگان
مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس