معرفی همکار ارجمند
محمد ویسی
نام پدر: نوروزبگ
تاریخ تولد: 1358/11/19
متولد: صحنه
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری
دروس تدریس شده: فارسی
تالیفات: چند مقاله علمی - پژوهشی - پایان نامه و رساله دکتری هم در قالب کتاب چاپ خواهد شد
علاقه و سلایق: ادبیات عرفانی ، غنایی و تعلیمی - تاریخ پژوهی و الهیات