معرفی همکار ارجمند
سید محمد حسین فاطمی
نام پدر: سید مرتضی
تاریخ تولد: 1363/8/23
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد
دروس تدریس شده: غربی
سابقه ی تدریس: از سال 5 (1398سال)
تالیفات: مقالات در حوزه های الهیات و روان شناسی