معرفی همکار ارجمند
محمود کاظمی
نام پدر: احمد علی
تاریخ تولد: 1343/3/1
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس
دروس تدریس شده: دین و زندگی-عربی
سابقه ی تدریس: از سال 38 (1365سال)
تالیفات: کتاب کمک آموزشی پایه های 7و8و9 درس عربی
سابقه مدیریت/معاونت: 18سال معاونت
سایر: 27 سال مربی تربیتی