معرفی همکار ارجمند
محمد شکری افرا
نام پدر: رضا
تاریخ تولد: 1355/1/28
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس
سابقه مدیریت/معاونت: 1سال معاونت