معرفی همکار ارجمند
علیرضا قدر دوست
نام پدر: مجید
تاریخ تولد: 1370/12/25
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس
سابقه ی تدریس: از سال 8 (1395سال)
علاقه و سلایق: فوتبال