معرفی همکار ارجمند
مرتضی جعفری
نام پدر: محمد علی
تاریخ تولد: 1343/11/25
متولد: تهران
سابقه ی تدریس: از سال 33 (1369سال)
سابقه مدیریت/معاونت: 2سال معاونت