معرفی همکار ارجمند
قاسم اسکندریان
نام پدر: محمد
تاریخ تولد: 1348/12/20
متولد: ملایر
مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس جغرافیا
دروس تدریس شده: جغرافیا- زمین شناسی- زبان خارجه - علوم اجتماعی
سابقه ی تدریس: از سال 1370 (33سال)
تالیفات: هفت مورد تالیف در موضوعات جغرافیایی و زمین شناسی
رتبه ها: رتبه عالی آموزش و پرورش
سابقه مدیریت/معاونت: 2سال معاونت
سایر: دبیر برگزیده شهر تهران-عضو گروه جغرافیا شهر تهران و سرگروه جغرافیا منطقه 15-برگزیده جشنواره برتر تدریس جغرافیا -برگزیده جشنواره برتر تدریس زمین شناسی