معرفی همکار ارجمند
مهدی باغشاهی
نام پدر: رضا
تاریخ تولد: 1352/11/16
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس شیمی
دروس تدریس شده: شیمی دبیرستان
سابقه ی تدریس: از سال 1370 (33سال)
تالیفات: کتاب کار شیمی 2و3 انتشارات ساد - کتاب کار شیمی 1و2و3 انتشارات ندای آموزش