معرفی همکار ارجمند
مهدی حبیبی
نام پدر: روح الله
تاریخ تولد: 1349/11/25
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی
دروس تدریس شده: زبان و ادبیات فارسی
سابقه ی تدریس: از سال 1370 (33سال)
تالیفات: مجموعه انتشارات تراوش اندیشه (18 جلد) و اسفندیار
علاقه و سلایق: موضوعات ادبی
سابقه ورزشی: دوم منطقه در رشته فوتبال