معرفی همکار ارجمند
جواد استعلامی
نام پدر: علی اصغر
تاریخ تولد: 1355/5/18
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک
دروس تدریس شده: فیزیک
سابقه ی تدریس: از سال 23 (1380سال)
تالیفات: چهار عنوان در انتشارات اسفندیار
علاقه و سلایق: ورزش