معرفی همکار ارجمند
محمد عابدی
نام پدر: حیدر
تاریخ تولد: 1349/1/1
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس مهندسی مواد
دروس تدریس شده: دروس ریاضی
سابقه ی تدریس: از سال 1375 (27سال)