معرفی همکار ارجمند
علی بازیار
دروس تدریس شده: ریاضی 1و2 - جبر- هندسه- حسابان
سابقه ی تدریس: از سال 1376 (27سال)
تالیفات: هندسه 2 انتشارات ژرف اندیشان-انتسارات جویا مجد
سابقه مدیریت/معاونت: 2 سال معاونت