معرفی همکار ارجمند
داود سلیمانی
نام پدر: محمد
تاریخ تولد: 1343/03/01
متولد: تهران
سابقه ی تدریس: از سال 1362 (41سال)