معرفی همکار ارجمند
ناصر رحمانی
نام پدر: محمد علی
تاریخ تولد: 1340/04/01
متولد: گلپایگان
مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس ادبیات عرب
دروس تدریس شده: عربی- دینی
سابقه ی تدریس: از سال 1364 (38سال)