معرفی همکار ارجمند
محمد محمد جعفر
نام پدر: علی اکبر
تاریخ تولد: 1342/10/08
متولد: شهرری
مدرک و رشته تحصیلی : فوق دیپلم پرورشی
سابقه ی تدریس: از سال 1364 (39سال)