معرفی همکار ارجمند
اسماعیل صفرزاده
نام پدر: حسین
تاریخ تولد: 1342
متولد: بابل