معرفی همکار ارجمند
مصطفی جوان
نام پدر: علی اکبر
تاریخ تولد: 1345/1/02
متولد: ساوه
مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران
دروس تدریس شده: تاریخ- جامعه شناسی- اقتصاد
سابقه ی تدریس: از سال 1363 (39سال)
تالیفات: 500 نکته تاریخ شناسی جامعه شناسی-مسائل و نکته های اقتصادی
سابقه مدیریت/معاونت: 4سال معاونت