معرفی همکار ارجمند
حمید قاسمی
نام پدر: محسن
تاریخ تولد: 1341/02/13
متولد: تهران
دروس تدریس شده: ریاضی
سابقه مدیریت/معاونت: 2سال مدیریت مدارس خارج از کشور