معرفی همکار ارجمند
علی داودی
نام پدر: عابدین
تاریخ تولد: 1350/09/01
متولد: نایین
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ریاضی
دروس تدریس شده: گسسته- هندسه - جبر- آمار-ریاضی
سابقه ی تدریس: از سال 1370 (33سال)
تالیفات: جبرو احتمال(جامع): انتشارات صداقت - جبر واحتمال(کار) :انتشارات صداقت- گسسته: انتشارات ژرف اندیشان- هندسه2:انتشارات سما-انتشارات گاج - البرز
سابقه ورزشی: فوتبال