معرفی همکار ارجمند
داود عبداله ئیان
نام پدر: عبدالله
تاریخ تولد: 1346/09/25
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس مطالعات اجتماعی
دروس تدریس شده: علوم اجتماعی
سابقه ی تدریس: از سال 1365 (37سال)
سابقه مدیریت/معاونت: 24سال معاونت