معرفی همکار ارجمند
مرتضی کچوئیان جوادی
نام پدر: محمد
تاریخ تولد: 1352/2/3
متولد: ورامین
مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس شیمی
دروس تدریس شده: شیمی 1و2و3وپیش دانشگاهی
سابقه ی تدریس: از سال 1374 (28سال)